“Cách mạng tư sản Pháp” mục II “Tiến trình của cách mạng”

Ở mục này có rất nhiếu sự kiện, nội dung kiến thức nên học sinh khó hiểu bài, dễ nhầm lẫn dẫn đến các em ngại học. Để gây hứng thú cho các em trong tiếp thu kiến thức, tôi đã sử dụng một số sơ đồ kiến thức sau: 

Cách mạng tư sản pháp:

+ Để minh họa cho quá trình phát triển đi lên của cách mạng với vai trò quyết định của quần chúng, tôi sử dụng sơ đồ theo chiều hướng mũi tên sau: 02 – 06 – 1793 => Quần chúng cách mạng lật đổ chính quyền Girôngđanh.
+ Phái Giacôbanh lên cầm quyền, lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng. 
10 – 08 – 1792 =>    Nhân dân khởi nghĩa lật đổ chính quyền đại tư sản…
+ Lập nền Cộng hòa.
  14 – 07 – 1789 =>     Quần chúng đánh chiếm ngục Ba – xti.
+ Lập chế độ quân chủ lập hiến.
 
 
667739
  
Qua sơ đồ, học sinh có thể thâu tóm được những kiến thức cơ bản trọng tâm về quá trình phát triển đi lên của cách mạng Pháp: từ nền quân chủ lập hiến thiết lập nền Cộng hòa chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôbanh. Cũng từ sơ đồ này, học sinh rút ra nhận xét về vai trò của quần chúng nhân dân là người quyết định đưa cách mạng phát triển đi lên, vì quần chúng chính là người làm nên lịch sử, sáng tạo ra lịch sử.
Rõ ràng, việc học bài qua sơ đồ kiến thức này sẽ giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, học sinh có thể tổng hợp được những đơn vị kiến thức nhỏ lẻ thành những chuỗi kiến thức phát triển theo trình tự thời gian, gây hứng thú cho các em trong giờ học để giảm bớt sự căng thẳng và áp lực của kiến thức.
Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply

phim sex viet